Strategi

Slik bygger du et team som faktisk leverer!

av Marie Aune
04.03.2024

Et team som samarbeider godt kan være både mer effektive og ikke minst mer lønnsomme enn det motsatte. Det er godt nytt for en leder! God teambuilding er likevel noe helt annet enn å arrangere leker før firmafesten, skriver Marie Aune, senior manager i Azets Consulting.

Marie Aune bistår bedrifter og organisasjoner med strategi og gevinstrealisering. Hun er siviløkonom, har mastergrad i Strategi og Ledelse fra Norges Handelshøyskole og arbeider som Senior Manager i Azets Consulting, som bistår store og små organisasjoner i forbedringsarbeid for å realisere gevinster, enten de er kvalitative eller kvantitative.

marie-aune.jpg

Nyttige verktøy

Vi er autoriserte partnere i verktøyene Everything DiSC® og The Five Behaviors. Verktøyene er fantastiske til bruk for å videreutvikle soft skills som har en varig innvirkning på mennesker, kulturer og organisasjoner. Ordet «teambuilding» er for mange synonymt med pizza og øl etter at organisasjonen har gjennomført en aktivitet. I de fleste tilfeller er dette også tilfellet. Hvis du derimot utfordrer den allmenne oppfatningen av teambuilding og legger ned arbeid for å gjennomføre gode teambuilding aktiviteter og ikke minst lykkes med dette, kan du oppnå og realisere gevinster som:

  • Økt medarbeidertilfredshet
  • Lavere turnover
  • Bedre og mer effektiv beslutningstaking
  • God kontroll over prosjekter

Punktene listet opp over vil kunne gi gode positive effekter internt som igjen kan gi bedre lønnsomhet. Eksempel: Møtet som ikke fungerer «Med dataen under armen og kaffekoppen i hånden spaserer Ola inn i det ukentlige møtet med teamet. Han setter seg så langt bak i rommet som han kan, holder på den varme kaffekoppen og sklir litt ned i stolen slik at han sitter komfortabelt. Det er bare å stålsette seg. Stålsette seg for en times monolog fra møteleder, hvor stillheten i rommet noen ganger er overdøvende, og man sjeldent opplever at noen andre tar ordet eller uttrykker en mening. Etter en time forlater alle møtet og går tilbake til annet arbeid.» Høres dette ut som en kjent situasjon? De fleste har nok opplevd møter av denne typen, eller observert dem. Slike møter er gjerne et symptom på en underliggende utfordring; Et team som ikke fungerer optimalt.

tre damer som sitter samlet.jpeg

Ulike møteformat

«Monologmøter» som beskrevet ovenfor er av og til nødvendig, for eksempel ved allmøter eller andre informasjonsmøter. Hvis du derimot opplever at denne type møter blir gjentakende i prosjektteam, lederteam, konsernlederteam, eller andre team som skal samarbeide over tid, da har dere en utfordring! Hvorfor er det en utfordring? Som nevnt kan dårlige møter være et symptom på en større underliggende utfordring, nettopp at teamet ikke fungerer optimalt. Da leverer det heller ikke sitt beste resultat. Det positive er at det er når det eksisterer en utfordring, så er det også potensiale for å jobbe bedre sammen. For at et team skal fungere best mulig, må det eksistere noen byggeklosser i bunn som skaper et solid grunnlag som teamarbeidet skal bygges på – som grunnmuren til et hus. Hvis deler av grunnmuren er svak så kan huset stå, men gjerne litt ustabilt, og kanskje det slår sprekker og blir skjevheter. Hvis grunnmuren derimot ikke eksisterer så står ikke huset lenge når høststormen kommer. Slik er det med team også.

Tar for lite hensyn til personlighet

På en arbeidsplass settes ofte team sammen på bakgrunn av kompetanse, evner eller vilje og kapasitet til å bidra. Ledelsen tar sjelden personlighet eller andre menneskelige faktorer med i beregningen når de oppretter team. Teammedlemmene har altså ikke nødvendigvis valgt teamkollegene sine selv, men det forventes likevel at de skal prestere og samarbeide godt med hverandre. Min erfaring er at det er få tilfeller der ledelsen gir teamene verktøy til å håndtere utfordringer som kan oppstå når ulike personligheter - kanskje med motstridende interesser - skal samarbeide i team. Det er heller ikke vanlig at det tas tid til at teammedlemmene blir bedre kjent med hverandre i oppstarten av teamet, eller at det snakkes om hvordan de skal samarbeide og agere med hverandre i ulike situasjoner som kan oppstå. Et optimalt team handler også om gode relasjoner.

Tillit i teamene

Team som fungerer optimalt har medlemmer som har tillit til hverandre. De kan ha intense og konstruktive diskusjoner, de sikrer at alle i teamet er forpliktet til beslutninger de tar, og de holder hverandre ansvarlige for hverandres handlinger. Til slutt sikrer de også at teamet leverer resultater. For å bli et slikt team og opprettholde det, krever det arbeid med og oppfølging av hverandre i teamet. Dette handler om mellommenneskelige relasjoner og selvinnsikt, og det påvirker hverdagen vår som individ og i team på arbeidsplassen. Å gi ansatte faglig utvikling har blitt en gitt gode på de fleste norske arbeidsplasser, men å sikre at ansatte har utvikling som individ er ikke like vanlig. Det synes jeg det burde bli!

Hvordan få det til? Jeg mener teambuilding bør begynne med å gå i dybden på hva som hindrer teamet fra å nærme seg «et optimalt team». Deretter må man sammen legge en plan for hva organisasjonen og medlemmene kan gjøre for å redusere og helst fjerne disse hindrene. Ved oppstart av store prosjekt er en slik prosess særdeles viktig for å øke sannsynligheten for å nå målene til riktig tid og med rett bruk av ressurser. Når vi i Azets Consulting bidrar med gevinstrealisering hos oppdragsgivere, anbefaler vi å bruke tid i starten for å få på plass et godt og effektivt team med gode rutiner. Det handler både om å få frem kunnskapen hos dem som skal gjøre jobben, bli enig om kjøreregler og metodikk, bli kjent med hva den enkelte kan bidra med og skape en kultur for åpenhet og prestasjon. Den tiden du bruker på god og effektiv teambuilding i starten, får du flere ganger igjen etter hvert som prosjektet går på skinner og teammedlemmene trives med arbeidet sitt! Skal dere etablere nye team eller opplever utfordringer i eksiterende team, ta kontakt så kan vi kan hjelpe med å etablere et godt grunnlag eller snu situasjonen for å bidra til å realisere gevinster i organisasjonen.

post author

Om Marie Aune

Marie er utdannet siviløkonom fra NHH med hovedprofil i strategi og ledelse. Marie har erfaring med gjennomføring av forbedringsprosjekter i offentlig og privat sektor, herunder prosjektledelse, prosesskartlegging, innføring av systemer, digitalisering og forbedring.