Strategi

Bærekraft for visjonære ledere

av Jens Ludvig Haaland |Anbjørg Kolaas
11.06.2024

Ledere som kombinerer innsikt om virksomhetens fotavtrykk med metoder for å realisere gevinster kan jobbe systematisk for en bærekraftig fremtid. Det gir også konkurransefortrinn å være i forkant.

Bærekraftig utvikling tar hensyn til økonomiske, sosiale og miljømessige faktorer som påvirker menneskers liv og trivsel – både for dagens generasjoner og de som kommer etter oss. Det er opplagt for de fleste at vi må drive virksomheter på en måte som gjør at verden ikke blir verre. Likevel viser klimautfordringene at det utrolig vanskelig å få til i praksis. Så hvor begynner vi? I Azets Consulting har vi mange års erfaring som gevinsteksperter. Nå bruker vi denne kunnskapen til å inkludere bærekraft som en av gevinstene vi jakter på. Vi foreslår derfor tre steg for å få bærekraft inn i strategisk ledelse:

  1. Finn virksomhetens fotavtrykk
  2. Jakt gevinster på bærekraft
  3. Inkluder kontinuerlig forbedring som normalen i selskapet

Vi ser nærmere på hvert av stegene og hvordan vi kan bistå dere i arbeidet

1.    Finn virksomhetens fotavtrykk

Hvordan påvirker din virksomhet menneskers liv og trivsel, både i dag og i fremtiden? Før vi vet hvordan vi kan jobbe mer bærekraftig må vi vite hvor skoen trykker. Det er ikke mulig å ta tak i alt på en gang, vi bør skaffe innsikt nok til å vurdere hvor vi kan starte og hvilke endringer som gir størst effekt. En kartlegging av karbonavtrykket gjør det enklere å gi innsats der virksomheten har størst mulighet og påvirkningskraft.

Når du tallfester påvirkningen selskapet har på bærekraft, er det lettere å ta gode beslutninger om selskapets strategi, aktiviteter, og investeringer. Bærekraftsrapportering er ikke bare nyttig for samfunnet som helhet, men kan være en sentral kilde til konkurransefortrinn for den enkelte virksomhet. Ved å ha gode prosesser og systemer for rapportering, kan virksomheter ivareta en større bredde av interessenter bedre enn tidligere, og dermed oppnå bedre risikohåndtering.

En vesentlighetsanalyse hjelper deg med å identifisere og prioritere de riktige og viktige områdene av bærekraft i din virksomhet. Vesentlighetsanalysen er obligatorisk å gjennomføre for alle virksomheter som skal rapportere på bærekraft, men analysen er også nyttig som del av det strategiske arbeidet når dere skal iverksette effektive bærekraftstiltak. Dersom en virksomhet skal ta bærekraft på alvor må det være integrert i strategi og handlingsplaner, som en del av vanlig drift. En slik endering skjer ikke over natta. Det tar tid å bygge kultur for bærekraft der påvirkning på miljø, samfunn, og mennesker ivaretas på alle nivåer av virksomheten. Dette krever også målrettede investeringer i kunnskap og kompetanseutvikling.

Azets Consulting bygger felles kultur med formålet: «Forbedre livene til våre kolleger, våre kunder og våre samfunn på en bærekraftig måte». Som en stor, men lettbeint organisasjon jobber vi målrettet for å integrere bærekraft i alle våre leveranser. Vi jobber for bærekraftig forretningsutvikling både i egen virksomhet og for våre kunder.  Ved å skaffe relevant innsikt og inkludere bærekraft i virksomhetenes kultur og strategi, kan vi realisere store bærekraftsgevinster i tiden fremover.

Miljobilder_Oslo_host_23_KRB_01260_Foto_Espen_Sturlason.jpg2.    Jakt gevinster på bærekraft

Konsulenter er nysgjerrige. Når vi kombinerer å dykke ned i detaljer med å se helheten i komplekse situasjoner kan vi bidra til å identifisere mulighetsrom sammen med våre kunder. Vi jobber systematisk med å inkludere bærekraft i metodene vi allerede kjenner godt, i tillegg til å holde oss oppdatert på beste praksis og nye metoder for å jobbe effektivt med bærekraft. Vår faglige kompetanse gjør det nyttig å ha konsulenter med på laget i oppstarten på jakt etter bærekraftsgevinster. Vi kan legge til rette for prosesser hvor ny innsikt og nye ideer kommer frem, slik at ansatte og ledere ser hva de vil prioritere å endre. Ved å engasjere relevante målgrupper kan virksomheter komme raskt i gang med å realisere gevinster på bærekraft.

Komplekse utfordringer må ha sammensatte løsninger. Bærekraftig utvikling er definitivt avhengig av at vi klarer å dra i samme retning og bruke ulik kompetanse på å skape forbedring. Når tallknusere og digitale hoder samarbeider med HR og tjenestedesignere kan vi tilby et tverrfaglig forbedringsmiljø, som realiserer virksomheters strategi i målbare effekter, både for miljø, samfunn og økonomi. Slik sikrer vi at bærekraftig utvikling kan skje på en kostnadseffektiv måte, uavhengig av størrelsen på prosjektet eller organisasjonen.

3.    Kontinuerlig forbedring

Stadig flere små og mellomstore edrifter må levere bærekraftsrapport etter krav fra EU. Ved å inkludere bærekraft i strategi og kontinuerlig jobbe med forbedringer på dette området vil virksomheten både få konkurransefortrinn og være i forkant av pålagt rapportering.

Virksomheter som tar hensyn til miljømessige og sosiale faktorer i dag er bedre forberedt på fremtidige risikoer tilknyttet klimaendringer, ressursknapphet, og endringer i regulatoriske regelverk. Bærekraft er dessuten en god indikator på bedrifters evne til risikohåndtering på andre områder. Selskaper med sterke bærekraftsprestasjoner viser seg ofte å også ha gode finansielle resultater.

Svært mange forbedringer på bærekraft slik som lavere energiforbruk, høyere energieffektivitet, mindre avfall, og bedre utnyttelse av råvarer, har en betydelig effekt på å redusere kostnader og er derfor attraktive å investere i. Mange slike tiltak kan også delfinansieres ved hjelp av offentlige subsidier og støtteordninger.

Samtidig som klimaendringer truer livsgrunnlaget og fremtidsutsiktene til en rekke bransjer og selskaper, gir bærekraft også muligheter. Ikke alle selskaper kan utvikle og kommersialisere teknologi som løser sentrale klimautfordringer, men de fleste har muligheten til å oppnå konkurransefortrinn og verdiskaping gjennom å være bedre på bærekraft enn sine konkurrenter. I minste fall vil det å gjøre en bedrift mer bærekraftig være en investering i bedriftens fremtidige overlevelse. Å være bærekraftig blir i økende grad en driver og en forutsetning for å være et suksessfullt og levedyktig selskap.

 

Er du nysgjerrig på hvordan din virksomhet kan bli mer bærekraftig? Ta kontakt for en uforpliktende prat om muligheter for gevinster på bærekraft.

Lyst til å lage gode løsninger med oss? Ta kontakt for en hyggelig prat.

Ja, Azets kan håndtere min forespørsel. Jeg aksepterer at Azets mottar og lagrer mine kontaktopplysninger i overenstemmelse med Azets Privacy Statement

Ja, jeg vil at Azets sender meg innsikt, informasjon om tjenester og invitasjoner til arrangementer. Jeg kan når som helst redigere mine preferanser eller trekke tilbake mitt samtykke.

post author

Om Jens Ludvig Haaland

Jens har bakgrunn fra Norges Handelshøyskole med en mastergrad i energi, naturressurser og miljø. Denne kompetansen bruker han til å realisere bærekraftsgevinster innenfor en rekke ulike prosjekter. Han har blant annet jobbet med CSRD, klimaregnskap, og bærekraftig strategi- og forretningsutvikling. Jens har også solide analytiske evner, bygget på en bred forståelse av økonomi og forretningsdrift. Dette har han fått utløp for gjennom å bistå kunder med ERP-systemer, master data mangement, samt prosesskartlegging og -forbedring.

post author

Om Anbjørg Kolaas

Anbjørg har en master i Culture, Environment and Sustainability fra Universitetet i Oslo, i tillegg til bedriftsøkonomi fra BI. Hun har vært gründet miljøvennlig klesproduksjon og har 14 års erfaring fra store offentlige virksomheter før hun ble manager i Azets Consulting. I sitt arbeid har hun blant annet bistått kunder med anskaffelse og innføring av IT-systemer, samt evaluering og organisasjonsutvikling. Anbjørg har svært gode kommunikasjonsferdigheter og har mye erfaring med å involvere ansatte på ulike nivå i en organisasjon, for å gjennomføre endringer sammen med dem. Hun er opptatt av å få bærekraft integrert i virksomhetens kultur og strategi.