Strategi

Samspill mellom prosjektleder og prosjekteier

av Adrian Sivertsen
03.04.2024

Samspill mellom prosjektleder og prosjekteier er en nøkkelfaktor for å lykkes med prosjekter. Forventningsavklaring, tydelig kommunikasjon og samarbeid er viktig for gjensidig tillit, som igjen er avgjørende for en vellykket gjennomføring og måloppnåelse i prosjektet.

mennesker som sitter i prosjektmote.png


Både offentlige og private virksomheter bruker prosjekter som arbeidsform i forbindelse med utvikling, innovasjon og forbedringsarbeid. Prosjekter kan omfatte alt fra små endringsinitiativ, til digital transformasjon av hele virksomheten eller samferdselsprosjekt med en prislapp på mange milliarder. Uavhengig av prosjektets størrelse er det to roller i prosjektet som alltid bør fylles:

 • Prosjekteier: har det overordnede ansvaret for prosjektet, og vil være prosjektets viktigste beslutningstaker. Prosjekteier er også endelig ansvarlig for at prosjektets gevinster blir realisert. 
 • Prosjektleder: har ansvar for å planlegge og lede prosjektet på daglig basis, innenfor fastsatte rammer for tid, kostnader, kvalitet og omfang. 

Ansvar for gjennomføring, resultat- og effektmål ligger dermed hos disse to rollene. Mange faktorer er viktig for vellykket gjennomføring og måloppnåelse i prosjekt, og det finnes en rekke rammeverk, modeller og beste praksis for prosjektstyring. En kritisk suksessfaktor er samspillet mellom prosjekteier og prosjektleder. Samarbeid og tillit er viktig for å håndtere endringer og utfordringer, og bidrar til at både prosjekteier og prosjektleder er bedre rustet til å utføre sine oppgaver og utøve sitt ansvar i prosjektet. Manglende samarbeid og kommunikasjon mellom prosjekteier og prosjektleder kan i seg selv være nok til at prosjektet mislykkes.

 

Prosjekteier

Prosjekteier har overordnet ansvar for styring, organisering, ressurstilgang og måloppnåelse i prosjektet.

Hovedoppgaver

 • Utarbeide mandat og utvelge prosjektleder
 • Godkjenne oppstart, rammer, toleranser og planer
 • Godkjenne avvik utover avtalte toleransegrenser
 • Godkjenne faseovergang
 • Sikre nødvendige ressurser
 • Støtte prosjektleder i prosjektoverføringen
 • Kommunikasjon med interessenter

 

Prosjektleder

Prosjektleder har ansvar for å planlegge og lede prosjekter, innenfor avtalte rammer for tid, kostnader, kvalitet og omfang. 

Hovedoppgaver

 • Lede prosjekt i henhold til avtalt prosjektmodell
 • Sikre fremdrift og leveranser innenfor fastsatte rammer
 • Delegere oppgaver, arbeidspakker og ansvar til prosjektteam
 • Motivere og veilede prosjektteamet
 • Utarbeide beslutningsgrunnlag og rapportere til prosjektstyret
 • Eskalere avvik og utfordringer
 • Kommunikasjon med interessenter

Godt samarbeid

Både prosjekteier og prosjektleder må ta ansvar for et godt samarbeid. Tre elementer er sentrale for å sikre samhandling, og styrke tilliten mellom prosjekteier og prosjektleder:

 1. Forventningsavklaring
  Forventninger og ansvar må avklares tidlig, og kontinuerlig gjennom prosjektets levetid. I tillegg til å sikre felles forståelse av forhold som prosjektets mål, prosjektmodell, rammer og toleranser, er det også viktig at prosjekteier og prosjektleder avklarer samhandling dem imellom, og avtaler faste møtepunkt, tilgjengelighet, rutine for eskalering, og kommunikasjonskanaler.

 2. Tydelig kommunikasjon
  Åpen og ærlig kommunikasjon er avgjørende for et godt samarbeid. Endringer, utfordringer og muligheter må beskrives tidlig og tydelig – dette gjelder også dersom prosjekteier opplever utfordringer i kommunikasjon eller samarbeid med prosjektleder, og vice versa.

 3. Støtte og raushet
  Spill hverandre gode, og vær løsningsorientert! Prosjekteier og prosjektleder skal jobbe mot felles mål, prosjektets suksess avhenger av at begge lykkes i sine roller. Dere er hverandres viktigste støttespillere ved uforutsette hendelser, krevende interessenter og avvik.

Azets Consulting hjelper med å sette rammer for å gjennomføre gode prosjekter, og bidrar til å realisere gevinster i din organisasjon. Ta kontakt med oss slik at vi kan hjelpe deg og din bedrift i gang.

post author

Om Adrian Sivertsen

Adrian er utdannet samfunnsøkonom fra Universitetet i Bergen, og har lang erfaring som rådgiver og prosjektleder. Han har erfaring fra både offentlig og privat sektor, og har jobbet med virksomheter i en rekke ulike bransjer. Adrian er fagansvarlig for prosjektstyring i Azets Consulting, og har ledet omfattende endring- og systeminnføringsprosjekter.