Strategi

Mangfold og innovasjon: En nøkkel til suksess

av Astrid Øhlund Levåg
06.05.2024

Den økende bevisstheten om betydningen av mangfold i næringslivet har blant annet ført til at ansatte stiller høyere krav til sine arbeidsgivere. Dette, sammen med økende interesse i samfunnet generelt er med å drive frem mangfoldsarbeidet på arbeidsplassen.

De siste tiårene har vært preget av raske endringer innen likestilling og mangfold, drevet av internettets utvikling og tilgang på informasjon, økt globalisering og demografiske endringer. Mangfold kan påvirke innovasjon i positiv retning og vi skal se nærmere på hvordan selskaper kan tilrettelegge for å jobbe med mangfold.

To kategorier innenfor mangfold

Vi kan dele mangfold i to kategorier, det biodemografiske og det oppgaverelaterte mangfoldet. Biodemografisk mangfold kan kjennetegnes av de «overfladiske og observerbare» dimensjonene som alder, rase og kjønn, mens oppgaverelatert mangfold er knyttet opp mot de «dype og underliggende» dimensjonene som utdanning, ansiennitet og funksjonell ekspertise. Begge disse dimensjonene er viktig for å forstå hvordan mangfold kan påvirke innovasjon i bedriften.


Hva innebærer mangfold for bedriftene?

Flere bedrifter merker nå at mangfoldsaspektet er viktig for både ansatte og kandidater de intervjuer i forbindelse med rekruttering. Flere og flere bedrifter tar med seg de biodemografiske mangfoldskriteriene inn i både strategier og rekrutteringsprosesser. En slik type mangfoldsfokus vil på mange måter være godt for en virksomhet, blant annet vil man møte behovet mer effektivt fordi de ansatte speiler egen kundemasse på en bedre måte.
Selv om det biodemografiske mangfoldet er ansett for å være en egenskap i et team som bidrar til gode resultater kan det også skape dysfunksjonelle team med et høyt konfliktnivå. Denne type mangfold kan bringe med seg kommunikasjonsbarrierer, stereotypier og fordommer, ulike verdier og ulike arbeidsstiler. Biodemografiske egenskaper som for eksempel kjønn, kultur og etnisitet er noe forskning og næringslivet er opptatt av å fremme. Det er flere studier som tyder på at denne type mangfold er positivt for resultatene i bedriftene, men de samme studiene understreker også at en må rekruttere mangfold med en nøye plan og også lede mangfold på en god måte for å se disse resultatene.


Mangfold legger til rette for innovative prosesser

Komplekse oppgaver krever komplekse team, og det er her det oppgaverelaterte mangfoldet kommer inn i bildet. Dette er den delen av mangfold vi, som individer, i stor grad kan påvirke selv. I organisasjonene rundt om er det mange som har et godt oppgaverelatert mangfold representert, men ikke alle er nødvendigvis gode på å bruke dette til sin fordel. Det er lett å dra sammenhenger mellom oppgaverelatert mangfold og gode resultater i teamene. Ulike utdanninger og kompetanser vil ha stor påvirkning på hvilke ideer en kommer på og hvilke avgjørelser som blir tatt, det har i tillegg en sterk sammenheng med bedriftens sosiale prestasjoner. Innovasjonsgraden i et team ses sterkt i sammenheng med tverrfagligheten, og dersom disse teamene er gode på kommunikasjon og kunnskapsdeling vil dette være sterke faktorer for å lykkes med innovasjon.

To damer snakker sammen over kaffe.jpg


Slik kan du lykkes med mangfold som en innovasjonsbooster i din organisasjon

Under kommer vi med syv konkrete råd din organisasjon kan arbeide med for å fremme mangfold og innovasjon:

 • Bevisstgjøring og opplæring
  Start med å øke bevisstheten blant ansatte om viktigheten av mangfold og hvordan det kan bidra til innovasjon. Tilby opplæring og workshops som fremmer forståelse for ulike perspektiver og erfaringer.

 • Inkluderende rekruttering
  Implementer rekrutteringsprosesser som aktivt søker etter mangfoldige kandidater. Dette kan inkludere å annonsere stillinger på ulike plattformer som appellerer til ulike demografiske grupper, samt å ha et variert panel av intervjuere.

 • Skape en støttende kultur
  Utvikle en organisasjonskultur som fremmer tillit, åpenhet og psykologisk trygghet. Dette kan oppnås gjennom å anerkjenne og belønne mangfoldige perspektiver og ideer, samt å oppmuntre til åpen kommunikasjon og konstruktiv tilbakemelding.

 • Ledelse og styring av mangfold 
  Utnevne ledere og teamledere som er bevisste på betydningen av mangfold og som aktivt jobber for å inkludere og støtte mangfoldige ansatte. Dette inkluderer å fremme et miljø der alle føler seg verdsatt og respektert.

 • Fokus på oppgaverelatert mangfold 
  Anerkjenn betydningen av oppgaverelatert mangfold, inkludert varierte utdanningsbakgrunner, kompetanser og erfaringer. Oppfordre til samarbeid på tvers av ulike fagområder for å fremme innovasjon og kreativitet.

 • Implementere 'mission'-basert tilnærming 
  Arbeid med å identifisere felles mål eller 'missions' som organisasjonen kan samarbeide om med andre aktører, både internt og eksternt. Dette kan bidra til å skape et felles formål og motivasjon for å løse store samfunnsutfordringer.

 • Kontinuerlig evaluering og tilpasning
  Evaluer jevnlig organisasjonens mangfoldsinnsats for å identifisere styrker, svakheter og muligheter for forbedring. Tilpass strategiene i tråd med endrede behov og utfordringer.
  Ved å ta disse tiltakene kan organisasjoner skape et miljø som fremmer mangfold og innovasjon, og dermed styrke sin konkurranseevne og bærekraft på lang sikt.


Denne artikkelen er skrevet basert på masteroppgaven "Bedre balanse? – En studie av de ansattes forståelse av sammenhengen mellom mangfold og innovasjon i tech-bedriften Knowit" 

Lyst til å lage gode løsninger med oss? Ta kontakt for en hyggelig prat.

Ja, Azets kan håndtere min forespørsel. Jeg aksepterer at Azets mottar og lagrer mine kontaktopplysninger i overenstemmelse med Azets Privacy Statement

Ja, jeg vil at Azets sender meg innsikt, informasjon om tjenester og invitasjoner til arrangementer. Jeg kan når som helst redigere mine preferanser eller trekke tilbake mitt samtykke.

post author

Om Astrid Øhlund Levåg

Astrid har en mastergrad i innovasjon og ledelse fra Høgskulen på Vestlandet. Gjennom hennes akademiske løp har Astrid tilegnet seg spesialisert innsikt innenfor innovasjonsprosesser, bærekraft, digitalisering, teknologiledelse og endringsledelse. Hun brenner særlig for å utforske hvordan teknologi og digitalisering kan effektivt fremme innovasjon og transformasjon innad i bedriftsmiljøet