HR og ledelse

Teamevaluering øker teamets prestasjon

av Stein Hatlem Forsdahl
10.04.2024

Gode resultater kommer ofte som et resultat av godt samarbeid. Verden er sammenknyttet og avhengigheten til hverandre på tvers av kompetanse, fag og geografi er stor.

Hvordan kan man lykkes med godt samarbeid og teamarbeid? Hva er sammenhengen mellom teamarbeid og ledelse? Hvordan kan man skape gode resultater? Figuren (Fra Sjøvolds bok” Teamet” 2023) kan gi et utgangspunkt for forståelse. Den viser sammenhengen mellom sitasjonen eller konteksten resultatene skapes i, hvordan det påvirker gruppenes dynamikk eller samspill og igjen hvordan det påvirker hver enkelt individs ytelse og trivsel.

illustrasjon som viser lederskap i samspill.png

Legg merke til hvordan ledelse berører alle de tre konsentriske sirklene, men med en hovedvekt på gruppedynamikk. Altså er ledelse noe som hovedsakelig skjer i grupper. Selvfølgelig kan ledelse også skje på individnivå enten som selvledelse, initiativ og disiplin, eller der ledere ivaretar all dynamikk for gruppen – leder bestemmer og de andre utfører.

Ansattes motivasjon: en uvurderlig faktor for bedriftens resultater

Ledelse i kontekst

På kontekstnivå representerer ledelse alle de formelle strukturer og prosedyrer som regulerer en organisasjons hverdag. Alt fra arbeidsmiljølov, personalhåndbok, arbeidsprosedyrer og firmaregler kommer inn her. I tillegg til disse formelle retningslinjene, finnes det også uskrevne reglene og normene for adferd på arbeidsplassen. Samling av disse normene og reglene kalles gjerne for kultur. Kultur er et sterkt virkestoff som fungerer som ledelse i seg selv i organisasjoner.

Likevel skjer hovedsaken av ledelse mellom mennesker i små oversiktlige grupper. De fleste arbeidslag, prosjektteam eller ledergrupper er på om lag 5-10 personer. Ikke overraskende siden det er omtrent det antallet saker og ting vanlige folk kan holde i korttidshukommelsen og ha oversikt over. De fleste primater (aper, gorillaer mm) i naturen lever gjerne ikke i grupper på over 30. Det er det antallet de kan ha oversikt og tillit til bare ved å knytte relasjoner. For flere enn 30 trengs andre mekanismer som krever mer kognitiv kapasitet og abstraksjonsevne.

Les relatert sak om fem fallgruver for etisk ledelse

Ledelse som en naturlig del av samspill

Større grupper bindes gjerne sammen av abstrakte begreper som flagg, nasjon, organisasjon eller bybanen i Bergen. Når vi da snakker om ledelse på et håndgripelig nivå så kan vi si at ledelse handler om å se sammenhengen mellom omgivelsenes krav, individuell kapasitet og mobilisere et effektivt samspill. Det betyr at ledelse ikke nødvendigvis bare er noe ledere gjør, men noe som vokser ut av et effektivt og målrettet samspill. Ledelse er da en sosial prosess som setter gode mål, løser de riktige problemene med god kommunikasjon. Det betyr at for å oppnå god ledelse må man sørge for et samspill i de aktuelle teamene som er tilpasset til de kravene som omgivelsene setter. Det betyr at gruppen må kunne regulere sin dynamikk – noen ganger må de kanskje ha en sterk leder og/eller underlegge seg en stram prosedyre, andre ganger må de ha kreative seanser der alle bidrar.

I moderne teamteori beveger vi oss bort i fra team satt sammen av spesifikke personligheter eller preferanser og heller mot team der individene aktiverer den adferden som møter situasjonenes krav og sikrer at de individuelle kompetansene til alle teammedlemmene kommer i spill på rett tidspunkt. I en velfungerende ledergruppe vil for eksempel finansdirektøren raskt invitere inn synspunktet til fabrikkdirektøren i et gitt møte fordi hen ser at nå er det perspektivet viktig! Dette har hovedsakelig med hvordan gruppen samspiller, en egenskap som det er mulig å trene opp. Gode team må altså trene og vedlikeholde egen dynamikk slik at samspillet til enhver tid er tilpasset utfordringene de skal løse. Dette kan måles og videreutvikles.

Noen tips du finne i denne artikkelen i ledernytt

post author

Om Stein Hatlem Forsdahl

Stein har doktorgradskompetanse i ledelse og teamutvikling fra Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU). Med en omfattende bakgrunn fra Forsvaret og diverse utdanningsinstitusjoner, har Stein opparbeidet seg en rik erfaring som lærer, coach, forfatter og anerkjent fagekspert.