HR og ledelse

Hvordan kan bedriftskulturen jobbe for deg?

av Carina Takseth |Stian Straume
24.05.2024

En god og forsvarlig organisasjonskultur verdsetter mangfold og påvirker motivasjon, trivsel og helse samtidig som den har effekt på prestasjoner. Det å gjøre kunnskapsbaserte kulturtiltak er med andre ord en god investering.

Vår tilnærming til kultur bygger på et perspektiv hvor kultur skapes som en konsekvens av samspillet mellom mennesker, teknologi og organisatoriske rammevilkår. For eksempel kan arbeidsprosessene, belønningssystemet, kontorlandskapet og lederstil støtte eller hindre effektiv samhandling og med det påvirke kulturen. Alle organisasjoner er unike og kulturarbeid er derfor ikke “one-size-fits-all”. Ofte inngår kulturarbeidet i prosjekter, som i arbeidsmiljøkartlegging, organisasjonsutvikling og konseptutvikling. Forståelse for hva som fremmer en positiv kultur er kritisk for å sikre at tiltak treffer reelle interne og eksterne behov, og gjennom det skaper resultater.

En jungel av teorier og kulturkartleggingsverktøy

For å hjelpe virksomheter på vei finnes det ulike kulturkartleggingsverktøy. Du kjenner kanskje til OCAI, DOCS, OCP og OCI. Dette er nyttige verktøy å bruke som et utgangspunkt, men vær bevisst på hva du måler. Edgar Schein, en av våre fremste forskere og forfattere innen organisasjonspsykologi, legger spesielt vekt på virkningen av hva ledere systematisk retter oppmerksomhet mot, måler og kontrollerer i organisasjonen. Det en gir oppmerksomhet til får en mer av, og er derfor et kraftig virkemiddel å være bevisst rundt.

Gjør en kulturanalyse basert på empiriske rammeverk for organisasjonskultur og lær underveis

Om det ikke er hensiktsmessig å benytte ferdig pakkede verktøy, er Edgar Schein og Henning Bangs teorier om organisasjonskultur et godt utgangpunkt for kulturanalysen. Bang understreker det gjensidige samspillet mellom kulturinnhold og kulturuttrykk:

 • Kulturinnhold referer til det dypere underliggende aspektene av kultur, som normer, verdier og virkelighetsoppfatninger, og er ikke synlig for det blotte øyet.
 • Kulturuttrykk refererer til hvordan kulturinnholdet fortolkes og manifesterer seg i det praktiske.

Se figur 1 for hvilke kulturuttrykk og kulturinnhold som er viktig å være bevisst på i arbeidet med kulturanalysen. Ved å analysere organisasjonens kulturuttrykk og kulturinnhold får man et godt bilde av om kulturen underbygger strategien.

Kulturuttrykkene kan man finne ved både kvalitative og kvantitative analyser, og spesielt kvalitative metoder egner seg i denne sammenheng, slik som observasjon, intervjuer, gruppesamlinger og analyse av arbeidsprosesser for å finne rotårsaker til eventuelle avvik mot ønsket kultur.

Figur 1: Sammenhengen mellom kulturinnhold og kulturuttrykk, inspirert av Henning Bang (2020).

 

Kulturen må jobbe for strategien

Du har kanskje hørt utsagnet «kultur spiser strategi til frokost» - som stemmer om man ikke får kulturen til å jobbe for strategien. Strategien skal svare på virksomhetens oppdrag slik at den oppnår sine mål, og er avhengig av at kulturen med dens mennesker og strukturer spiller på lag.

8 prinsipper som sikrer at kulturen støtter organisasjonens strategi

Omfanget av de ulike trinnene er avhengig av hvor den aktuelle organisasjon er i kulturarbeidet.

 1. Oppdater organisasjonens formål

Oppdater organisasjonens formål, dvs. hvorfor eksisterer vi, for å reflektere nåværende mål og strategier. Her har HR en viktig rolle i å støtte lederne i samhandlingen med medarbeiderne slik at det gir mening for den enkelte og at de derfor motiveres til å bli med på reisen.

 1. Følg organisasjonens verdier

Sørg for at organisasjonens verdier og prinsipper er i tråd med formålet, og vær tro mot dem i alle ledd. Her kan det hjelpe å analysere hvilke verdier som styrer atferden i det daglige, for eksempel når en står overfor et dilemma og lurer på hvordan en skal handle. Hjelp hverandre med å spille hverandre gode ved å gi oppmerksomhet til atferd som gjør organisasjonens verdier levende.

 1. Ledelsen må leve etter kulturen

Ledelsen må ta en aktiv rolle i å fremme og leve etter kulturen som støtter strategien. Her er det spesielt viktig å være bevisst på hvilke kulturuttrykk som er konstruktive og man ønsker å forsterke, for eksempel ved å etterleve ønsket atferd og holdninger. På samme måte må en sikre å endre eller eliminere hemmende utrykk gjennom for eksempel endring av HR-strategien, trenings- og utviklingstiltak, prosesser for rekruttering og onboarding, og å opprette eller revitalisere kommunikasjonskanaler.

 1. Kommunikasjon og dialog rundt kultur

Tydelig kommunikasjon er nøkkelen til å bryte ned kulturelle barrierer og redusere konflikter på arbeidsplassen. Her er det mange som glemmer at gjentagelse av det samme budskapet ofte er nøkkelen til suksess og er nettopp det som sikrer felles mentale modeller for det man ønsker å oppnå. I tillegg er det viktig å sikre medvirkning og oppfordre til dialog med medarbeiderne slik at synspunkter og ideer fanges opp.

 1. Etterstreb tilhørighet til organisasjonens mål gjennom engasjement

Engasjer medarbeiderne i suksessen til bedriften. Opplevelsen av tilhørighet til organisasjonens mål gjør at folk har lyst til å bidra. Eksempler kan være å dele suksesshistorier, anerkjenne bidrag og sikre eierskap til bedriftens mål gjennom utviklingssamtaler.

 1. Styrk kulturelle egenskaper og følg med på subkulturer

Sørg for at eventuelle subkulturer sameksisterer uten at det går ut over gode kollegarelasjoner. Her er det viktig å merke seg at det ikke er et mål å bygge en enhetlig kultur, men at det er viktig å styrke noen generelle kulturelle egenskaper for å øke tverrfaglig samarbeid og sikre en målrettet utvikling av organisasjonen.

 1. Evaluer og lær underveis i kulturbyggingen

Å endre en kultur krever tålmodighet og at ledere og kulturambassadører går i takt. Vi anbefaler først og fremst å legge vekt på å snakke om hva endringen betyr for enkeltindivider og kollektivt istedenfor å henge seg opp i KPIer og endringen i seg selv. Å snakke om ting åpner mulighetsrommet. Her kan en finne mange gevinster!

 1. Bruk verktøy og utholdenhet i kulturarbeidet

Kulturarbeid kan være krevende. Husk å ikke slippe taket selv om det er tungt i starten. Bruk gjerne verktøy som hjelper dere å sikre at dere er på rett spor, som PDCA (Plan – Do – Check – Act).

Ved å implementere disse prinsippene kan bedriften skape en kultur som ikke bare støtter strategien, men også bidrar til bærekraftig suksess. Husk at kultur og strategi må gå hånd i hånd for å oppnå de beste resultatene!

Få på plass ønsket organisasjonskultur!

Ønsker du hjelp til å få kulturen til å virke for deg? Å oppnå en verdiskapende kultur handler om felles mål og verdier, og å klare å forankre disse gjennom hele organisasjonen.

Ta kontakt for en uforpliktende prat! Azets har ledende kompetanse innen kulturendring, og kan bistå med å definere konkret innhold i organisasjoners verdier og å trene ledere i å bli gode rollemodeller. Azets har sertifiserte mangfoldsledere og tilbyr veiledning, rådgivning og kursing, og er alltid oppdatert på lover og regler.

Våre erfarne rådgivere i Azets Consulting bistår blant annet med:

 • Kartlegging av dagens situasjon
 • Analyse av forbedringspotensial
 • Utforming av verdiplattform
 • Ledertrening i tråd med visjon og verdier
 • Kommunikasjonskurs for ledere
 • Bistand i situasjoner med behov for å snu en negativ trend

Lyst til å lage gode løsninger med oss? Ta kontakt for en hyggelig prat.

Ja, Azets kan håndtere min forespørsel. Jeg aksepterer at Azets mottar og lagrer mine kontaktopplysninger i overenstemmelse med Azets Privacy Statement

Ja, jeg vil at Azets sender meg innsikt, informasjon om tjenester og invitasjoner til arrangementer. Jeg kan når som helst redigere mine preferanser eller trekke tilbake mitt samtykke.

post author

Om Carina Takseth

Carina er en erfaren endringsagent med kompetanse innen organisasjonspsykologi, HRM, kulturutvikling, tjenestedesign, prosjektledelse, transformasjon, kommunikasjon og merkevareledelse både i offentlig og privat sektor. Hun er svært engasjert og allsidig, og brenner for å skape bærekraftige og presterende arbeidsplasser. Hennes sterke side er evnen til å jobbe tverrfaglig og helhetlig i grensesnittet mellom organisasjonsutvikling og forretningsutvikling. Hun evner å kombinere analytisk innsikt og kreativitet, noe som kommer godt med i arbeid med endring og transformasjon.

Om Stian Straume

Stian har 15 års HR-erfaring fra ulike roller i privat, offentlig og humanitær sektor, nasjonalt og internasjonalt. Stian har arbeidet med hele bredden innenfor HR og er samtidig en spesialist på mange områder. Karrieren er preget av operativt og strategisk arbeid der utvikling, digitalisering, og det å få ut det beste av alle mennesker har vært gjennomgående. Prosess-/prosjektarbeid er noe han brenner for og har sett viktigheten av å fokusere på.