Prosjektstyring

Med prosjektstyring sikrer virksomheten varige gevinster fra sitt forbedrings- og innovasjonsarbeid. Målrettet og strukturert styring av prosjekter og programmer legger grunnlaget for vellykket endringsarbeid.

Våre erfarne konsulenter har bred erfaring med å lede omfattende prosjekter og programmer, og i arbeidet sikrer vi fremdrift, kvalitet og måloppnåelse i virksomhetens endringsarbeid. I tillegg til vår ekspertise innen prosjektledelse, tilbyr vi også støtte for effektiv og målrettet styring av hele din virksomhets prosjekt- og programportefølje. Vi utfører også revisjoner av virksomhetens gevinstarbeid, for å sikre at du oppnår maksimalt resultat fra innovasjons-, utviklings- og forbedringsinitiativ.

For å sikre varige gevinster, er målrettet og strukturert styring av prosjekter og programmer avgjørende. Vi sørger for at de riktige endringsinitiativene blir initiert og gjennomført, samtidig som virksomhetens samlede prosjektportefølje balanseres og styreres i tråd med de overordnede strategiske målene. Med vår ekspertise og erfaring sikrer vi at din virksomhet oppnår suksess i alle prosjekter og endringsinitiativer.

Med tverrfaglighet og samarbeid skaper vi gevinster som gir verdi til våre kunder.

Bård Strøm

Bård Strøm

Head of Transformation, Digitalisation & Strategy

+47 982 64 398

bard.strom@azetsconsulting.no

Prosjektledelse

Innovasjon, utvikling og forbedringsarbeid er utfordrende oppgaver med iboende risiko og usikkerhet. For å sikre suksess og måloppnåelse i prosjekter, er det avgjørende å benytte strukturert og målrettet prosjektledelse.

Prosjektledelse handler om å planlegge og lede gjennomføringen av et prosjekt, innenfor fastsatte rammer for tid, kostnader, kvalitet og omfang.

Våre konsulenter har lang erfaring innen prosjektledelse og har vellykket håndtert en rekke komplekse og kritiske prosjekter både i privat og offentlig sektor. I vårt arbeid kombinerer vi gjerne en smidig tilnærming med nødvendig styring, grundig planlegging og omfattende dokumentasjon. Vi forstår imidlertid at ikke alle prosjekter er like, og at noen kan kreve en mer tradisjonell, strukturert og forutsigbar tilnærming. Våre erfarne konsulenter sikrer at prosjektet gjennomføres i henhold til avtalte rammer og toleranser, og legger grunnlaget for at planlagte gevinster kan realiseres.

Programstyring

To eller flere prosjekter som har et felles, overordnet mål kan samles og styres i et program. Gjennom strukturert styring av programmet oppnår virksomheten systematisk oppfølging av leveranser, ressursallokering, risiko og gevinster for prosjekter med et felles mål.

I Azets Consulting har våre konsulenter bred erfaring fra styring av omfattende program innen digitalisering, innovasjon og omstilling, i komplekse organisasjoner i både offentlig og privat sektor. Med våre tjenester får du strukturert og målrettet styring av programmer, optimal ressursutnyttelse, fremdrift, kvalitet og måloppnåelse, i tillegg til dokumenterte gevinster for din organisasjon.

Organisering av prosjekter i et program sikrer overordnet koordinering og styring av tid, avhengigheter, ressurser, og risiko. Programmet har også ansvar for å følge opp gevinstrealisering fra det enkelte prosjekt i programmet. Vi tar på oss utfordringen med å styre programmer, og sikrer at de holder seg innenfor dine tidsfrister, budsjetter og kvalitetsstandarder.

Porteføljestyring

Virksomhetens samlede investering i endringsinitiativ utgjør virksomhetens prosjektportefølje. Effektiv styring av den totale porteføljen av prosjekter og programmer er en nøkkel for effektiv ressursutnyttelse, og en kritisk suksessfaktor for at virksomheten skal nå sine strategiske mål.

I arbeid med porteføljestyring bistår våre erfarne konsulenter din virksomhet med å implementere en effektiv og målrettet porteføljestyring. Vi tilpasser innføring og løsninger i samsvar med organisasjonens styringsmekanismer, struktur, ledelsesstil og kultur. Dette sikrer en strukturert og kvalitetsmessig definisjon og leveranse av virksomhetens prosjektportefølje, samt klare prioriteringer, balansering og styring av porteføljen.

Effektiv porteføljestyring sikrer at riktige prosjekter og programmer blir prioritert og initiert, samtidig som det sikrer effektiv gjennomføring, optimal ressursutnyttelse, helhetlig risikohåndtering og realisering av gevinster for hele virksomhetens portefølje av endringsinitiativ.

Gevinstrevisjon

Kontinuerlig fokus på gevinster i alle faser av et prosjekt er avgjørende for å vurdere hvordan den samlende prosjektporteføljen bidrar til å realisere virksomhetens strategiske mål.

Våre erfarne gevinsteksperter gjennomfører grundige analyser av virksomhetens planlegging og oppfølging av gevinster og gevinstrealisering. Gjennom disse analysene får virksomheten tydelig innsikt i nåværende ytelse, og kan identifisere områder for forbedring. Våre anbefalinger og tiltak vil veilede virksomheten mot å maksimere effektuttak fra endringsarbeidet, og sikre realisering av varige effekter gjennom strukturert arbeid og kontinuerlig læring.

Hovedformålet med å gjennomføre en endring er normalt å oppnå en positiv effekt for virksomheten. Det er derfor viktig at virksomheten har en strukturert tilnærming til gevinstarbeid – både for det enkelte endringsinitiativ og hele prosjektporteføljen.

miljobilde_tds.jpg

Lyst til å lage gode løsninger med oss? Ta kontakt for en hyggelig prat.

Ja, Azets kan håndtere min forespørsel. Jeg aksepterer at Azets mottar og lagrer mine kontaktopplysninger i overenstemmelse med Azets Privacy Statement

Ja, jeg vil at Azets sender meg innsikt, informasjon om tjenester og invitasjoner til arrangementer. Jeg kan når som helst redigere mine preferanser eller trekke tilbake mitt samtykke.