ESG rapportering

Bærekraftsrapportering er sentralt i enhver organisasjon, hvor informasjon om virksomhetens miljømessige, sosiale og styringsmessige ytelser beskrives. Faktorer som påvirker selskapets bærekraft, samfunnsansvar og overordnede forvaltningspraksiser fremlegges og synliggjøres.

I Azets tilbyr vi ekspertrådgivning knyttet til kravene for bærekraftsrapporteringen. I vårt arbeid sikrer vi kontroll og etterlevelse av gjeldende lovverk, bidrar med innsikt for bransjen og bistår med å koble lover og reguleringer til verdiskapende muligheter for virksomheter.

Vi bistår virksomheter med blant annet

  • Oversikt gjeldende lovverk
  • Klassifisering mot EU's taksonomi
  • Innsikt i lovverkets utvikling
  • Mulighetene for verdiskapning

Vi tilbyr omfattende støtte for innsamling og strukturering av data, skreddersydd for å utarbeide bærekrafts- eller ESG-rapporter. Vår tilnærming er forankret i anerkjente standarder som ESRS, GRI, TCFD og NSRS, samt bransjespesifikke indikatorer, og sikrer overholdelse av gjeldende lover og krav. Rapportering er utformet for å være informativ, nyttig og verdiskapende for alle interessenter, inkludert ansatte, investorer, kunder, leverandører og andre. Videre kan rapporten fungere som et grunnlag for å søke grønne lån eller grønn finansiering fra finansinstitusjoner.

Åpenhetsloven

Åpenhetsloven skal fremme grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold. Med åpenhetsloven følger det ulike krav til strukturering, innsyn og rapportering for bedrifter.

Målet med åpenhetsloven er å skape økt åpenhet om virksomheters påvirkning på samfunnet, fremme bærekraftige praksiser og gi interessenter, inkludert ansatte, kunder, investorer og samfunnet, tilstrekkelig informasjon for å kunne ta informerte beslutninger. Ved å etterleve åpenhetsloven får virksomheter ikke bare et juridisk grunnlag for sin rapportering, men de signaliserer også et engasjement for ansvarlig forretningsdrift. Dette innebærer ikke bare å rapportere tall og fakta, men også å gjennomføre grundige risikovurderinger og aktsomhetsvurderinger for å forstå og minimere eventuell negativ innvirkning på mennesker, samfunn og miljø.

Åpenhetsloven blir stadig viktigere i en verden som verdsetter ansvarlighet og bærekraft. Den gir virksomheter muligheten til å vise sitt ansvar og skape et tillitsforhold med interessentene gjennom åpen og transparent rapportering.

Azets Sustainability - verktøy for rapportering av åpenhetsloven
Azets Sustainability er eget verktøy som gir innsikt i virksomhetens klimafotavtrykk slik at bedriften kan ta de nødvendige grepene. Gjennom klimaregnsskapet presenteres konkret innsikt i aktiviteter som skaper utslipp, slik at de mest kritiske områdene å jobbe med blir identifisert.
Med en egen modul for åpenhetsloven, kan virksomheten enkelt gjøre risikovurderinger og aktsomhetsvurderinger for å minimere negativ påvirkning på mennesker, samfunn og miljø.

Klimaregnskap

Klimaregnskap er en systematisk metode for å måle og rapportere virksomheters klimagassutslipp og andre relevante miljøpåvirkninger. Analyseverktøyet gir bedrifter innsikt i deres totale miljøavtrykk, inkludert utslipp fra produksjon, energiforbruk, transport og andre aktiviteter.

Gjennom klimaregnskapet kan organisasjoner evaluere sine klimapåvirkninger, identifisere områder med høyest utslipp, og utvikle strategier for å redusere sitt miljøavtrykk. Dette verktøyet spiller en sentral rolle i bærekraftsledelse og bidrar til å oppfylle forpliktelser knyttet til miljømål, karbonreduksjon og samfunnsansvar. Klimaregnskap er også et viktig instrument for å imøtekomme økende krav fra interessenter og myndigheter om økt åpenhet og klimarapportering.

Azets Sustainability

Azets Sustainability gir innsikt i virksomhetens klimafotavtrykk slik at bedriften kan ta de nødvendige grepene. Klimaregnskapet og ulike vurderinger presenteres til bruk mot Miljøfyrtårn, bærekraftsrapporten, investorrapport, i anbudssammenheng eller til åpenhetsloven. Konkret innsikt som skaper utslipp blir presentert, slik at de mest kritiske områdene å jobbe med blir identifisert.


Stegene i rapporten:

  1. Kobling til bedriftens økonomiske transaksjonene som ligger i regnskapet.
  2. Azets Sustainability analyserer transaksjoner som bedriften har med sine leverandører og beregner klimaavtrykket i tilnærmet sanntid.
  3. Mulighet til å legge til data fra andre kilder. F.eks kwh forbruk eller produkter som er klimamerket (EPD).
  4. Klimaregnskapet klart til inspeksjon. Se hvordan klimaregnskapet fordeler seg etter direkte og indirekte utslipp og utslipp i verdikjeden.Etter hvert som bedriften kutter utslipp kan det dokumenteres i klimaregnskapet.

miljobilde_esg.jpg

Lyst til å lage gode løsninger med oss? Ta kontakt for en hyggelig prat.

Ja, Azets kan håndtere min forespørsel. Jeg aksepterer at Azets mottar og lagrer mine kontaktopplysninger i overenstemmelse med Azets Privacy Statement

Ja, jeg vil at Azets sender meg innsikt, informasjon om tjenester og invitasjoner til arrangementer. Jeg kan når som helst redigere mine preferanser eller trekke tilbake mitt samtykke.